Virtual Stroke Rehabilation Therapy (Kinect)

Anthea Middleton, Tomas Ward